UBEZPIECZENIE ROLNE

UBEZPIECZENIE ROLNE

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne dotyczą rolników – osób fizycznych będących właścicielami gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład tego gospodarstwa. Ich zakres reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

Do ubezpieczeń tych należą:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroniące rolnika i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie oraz ich mienie przed kosztami, jakie musieliby ponieść za szkody wyrządzone osobie trzeciej (wypadki, jakie mogą zdarzyć się podczas prowadzenia działalności rolnej) lub szkody spowodowane przez zwierzęta. Każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego musi mieć polisę OC.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

 

Ubezpieczenia upraw rolnych

Ubezpieczenia te dotyczą rolników prowadzących uprawę roślin i zabezpieczają ich przed stratami, jakie mogą ponieść w wyniku szkód wyrządzonych uprawom przez żywioły, np. grad, suszę, powódź. Polisy te są obowiązkowe, ale rolnikom przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składki są dotowane z budżetu państwa. Rolnik musi ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw i płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część towarzystwo ubezpieczeń rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa. Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniem może zostać objęta prawie cała produkcja roślinna, np. zboża, warzywa, owoce. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i dopasowania go do swoich potrzeb. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały zniszczone na skutek kataklizmu, ma gwarancję, że pieniądze z ubezpieczenia zrekompensują mu poniesione straty.

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem tym mogą być objęte: zwierzęta hodowlane (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe), pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep, sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze), materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt), ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne), ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego. Ubezpieczenie to chroni rolnika oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia dobrowolne kierowane są do tych osób, które prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, nieobjęte przez polisy obowiązkowe lub objęte tylko częściowo. Polisy te mogą być zawarte na wyższą sumę ubezpieczenia.


Nasza praca