UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

 

Ubezpieczenie domu i mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może zostać zawarte przez właściciela domu lub mieszkania, a także inną osobę korzystającą z tego domu lub mieszkania na podstawie np. umowy najmu.

 

Ubezpieczenie majątkowe obejmuje:

  • ubezpieczenie murów oraz stałych elementów domu/mieszkania (np. okna, drzwi, wykończenie – glazura, terakota, panele podłogowe, stała zabudowa kuchni, armatura łazienkowa) od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenie mienia ruchomego (np. urządzenia i przedmioty użytku domowego – sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, meble, biżuteria, wartości pieniężne) od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju;
  • ubezpieczenie podręcznego mienia od rozboju, np. torebki, plecaka wraz z zawartością (poza miejscem ubezpieczenia);
  • ubezpieczenie oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia;
  • ubezpieczenie budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury (np. elementy ogrodzenia, altany, tarasy ogrodowe, baseny, kostki betonu) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla każdego, kto chce zabezpieczyć się na wypadek szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów za szkody wyrządzone np. w wyniku zalania sąsiadowi mieszkania czy szkody wyrządzone przez niepełnoletnie dzieci, zwierzęta domowe. Ochrona może działać nie tylko w domu, ale też podczas zakupów, zabaw z dziećmi, wakacji – także za granicą;
  • ubezpieczenie NNW wszystkich lub wybranych domowników, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne;
  • usługi assistance, czyli dodatkowa pomoc w usunięciu awarii, wizyta specjalisty, np. informatyka, hydraulika, ślusarza. Naprawa sprzętu AGD, RTV do sumy określonej w umowie, zorganizowanie lokalu zastępczego w przypadku nieszczęścia nawet do 90 dni;
  • ochronę prawną (pomoc adwokata, uzyskanie opinii biegłych, rzeczoznawców).

 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz ze stałymi elementami i ruchomościami domowymi obejmuje szkody powstałe na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu i innych zdarzeń losowych. Zakres tego ubezpieczenia może obejmować także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji i aktów terroru. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku (np. gotówka, odzież, telefon gotówkowy) od utraty wskutek rozboju poza miejscem ubezpieczenia (domem lub mieszkaniem).

 

Ubezpieczenia domków letniskowych

Ubezpieczenie domków letniskowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to obejmuje domek letniskowy, jego stałe elementy (np. okna; drzwi; wykończenie – glazura, terakota, panele podłogowe, armatura łazienkowa, kraty) i ruchomości domowe znajdujące się w domku letniskowym (np. sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt turystyczny lub sportowy).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego i innych zdarzeń losowych. Ochrona ta może obejmować również szkody powstałe wskutek powodzi, kradzieży z włamaniem lub wandalizmu.


Nasza praca