UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe – istnieje ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.

Zapewnia ono ochronę kierowcy w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom podczas kolizji czy wypadku drogowego – zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej, uwalnia sprawcę wypadku od wypłaty niekiedy wysokich odszkodowań. Obejmuje również zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie to dotyczy właścicieli następujących pojazdów mechanicznych:

 • pojazdów samochodowych;
 • motorowerów;
 • motocykli;
 • ciągników rolniczych;
 • przyczep i naczep;
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu zakupu pojazdu zarejestrowanego, jeżeli sprzedający nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa).

 

Ubezpieczenie Zielona Karta

Zapewnia ochronę kierowcy pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski. Zawarcie takiego ubezpieczenia wynika z przepisów prawnych obowiązujących w innych państwach. Jest ono obowiązkowe i wymagane na terenie następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy. Zapewnia odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych za granicą przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego w RP.

Dzięki Zielonej Karcie kierowca podróżujący za granicą nie musi nabywać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w każdym z odwiedzanych krajów.

Zazwyczaj zakład ubezpieczeń, w którym właściciel pojazdu mechanicznego ubezpieczył się w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC w ruchu krajowym, nie pobiera w ogóle składki dodatkowej za Zieloną Kartę lub udziela przy tym ubezpieczeniu zniżki w składce ubezpieczeniowej.

Posiadacz pojazdu, wjeżdżając na terytorium innego państwa, może wykupić Zieloną Kartę, zawierając ubezpieczenie graniczne. Na obszarze innego państwa zawarcie umowy następuje zazwyczaj z zagranicznym zakładem ubezpieczeń, co często łączy się z wyższą niż w kraju składką ubezpieczeniową.

 

Ubezpieczenie Autocasco – AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne – chroni pojazd od skutków uszkodzenia i zniszczenia powstałych w wyniku wypadku, np. zderzenia z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem, zdarzeń losowych (uszkodzenie przez osobę trzecią, pożar, wybuch, zatopienie, działanie innych czynników zewnętrznych) oraz od kradzieży. Ochrona obowiązuje na terenie kraju oraz za granicą. Ubezpieczenie to gwarantuje klientowi finansową rekompensatę strat poniesionych w wyniku doznanych szkód.

Oferta AC jest bardzo zróżnicowana i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika pojazdu. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia opcji stałej wartości pojazdu ustalanej w dniu zawarcia polisy, gwarantującej zachowanie ustalonej pełnej wartości pojazdu, mimo iż z czasem właściwa wartość pojazdu maleje.

Ubezpieczenie AC może być zawarte w pełnym zakresie (ochrona obejmuje uszkodzenia i kradzież pojazdu) lub minicasco (dotyczy szkody całkowitej, tj. uszkodzenia pojazdu, gdy koszt naprawy przekracza 70% jego wartości, lub kradzieży pojazdu).

 

Ubezpieczenie Assistance

Gwarantuje ono natychmiastową pomoc (całodobową) w przypadku zderzenia pojazdów, uszkodzenia, awarii, kradzieży lub innych zdarzeń losowych, np. nagłe zachorowanie kierowcy, do których może dojść w czasie podróży, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • holowanie pojazdu,
 • naprawę na miejscu,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • dowóz paliwa,
 • zmiennika kierowcy,
 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – NNW

Obejmuje ono następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy pojazdu i pasażerów podczas podróży. Zapewnia  np. zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie za całkowitą utratę zdrowia lub częściowy uszczerbek na zdrowiu, a także rekompensata w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie dotyczy wypadków związanych z ruchem pojazdu, również z wsiadaniem i wysiadaniem z niego, w czasie postoju, zatrzymania, naprawy na drodze, a także podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ochrona obejmuje ubezpieczonego bez względu na to, czy sprawcą wypadku jest on sam jako kierujący pojazdem czy inny uczestnik ruchu.

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia szyb samochodowych, co pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawą uszkodzonych szyb lub wymianą zniszczonych. Taką opcję można uwzględnić, zarówno przy ubezpieczeniu OC, jak i AC. W przypadku wystąpienia szkody nie traci się zniżek w OC i AC.

 

Ochrona prawna

To dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie obejmujące pomoc prawną w przypadku kolizji drogowej. Dzięki niemu ubezpieczony, gdy chce dochodzić swych praw przed sądem, ma zapewnioną bezpłatną opiekę prawników, pomoc rzeczoznawców oraz ekspertów i nie musi sam występować przed sądem.

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów: wynagrodzenia jednego prawnika, kosztów sądowych w sądach wszystkich instancji, kosztów opinii biegłych, kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do obrony interesów ubezpieczonego; kosztów poniesionych przez stronę przeciwną, jeśli ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; kosztów podróży ubezpieczonego do sądu za granicą, jeżeli konieczne jest tam jego stawiennictwo.

 

Pakiety ubezpieczeń

Ubezpieczenia pakietowe pojazdów obejmują obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia dobrowolne, takie jak Autocasco, NNW, Assistance i ubezpieczenie ochrony prawnej. Wybór odpowiedniego dla własnych potrzeb ubezpieczenia pakietowego zamiast oddzielnych ubezpieczeń pozwala uzyskać niższą składkę za ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 


Nasza praca