UBEZPIECZENIE FIRMY

UBEZPIECZENIE FIRMY

 

Ubezpieczenia firmowe kompleksowo ochraniają majątek przedsiębiorcy. Mienie firmy chronione jest od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku działania żywiołu (ogień, powódź, silne opady deszczu, huragan) oraz od kradzieży. Ubezpieczenie chroni majątek firmy oraz zabezpiecza zdrowie i życie pracowników.

Do ubezpieczeń firmowych należą:

 • ubezpieczenia mienia firmy – budynki, lokale, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracownicze itp. od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • odpowiedzialność cywilna (OC firmy) – chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, zapewni ochronę od konsekwencji finansowych naprawienia szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem działalności oraz posiadaniem maszyn lub urządzeń (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, szkody osobowe, straty finansowe osób trzecich);
 • ubezpieczenia transportowe – ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialność cywilna spedytora;
 • grupowe ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin oraz NNW pracowników – zabezpiecza zdrowie i życie i pracowników od nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zabezpiecza pracodawcę od niespodziewanych wypłat odszkodowawczych.

 

Ubezpieczenie budynków i środków trwałych

Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obejmuje budynki i budowle należące do ubezpieczonego (np. biurowiec, hala magazynowa, wiaty), środki trwałe (maszyny, urządzenia i wyposażenie należące do ubezpieczonego lub użytkowane przez niego na podstawie umów cywilno-prawnych) i środków obrotowych (zapasy, środki gotowe, półprodukty oraz opakowania należące do ubezpieczonego i znajdujące się we wskazanych przez niego lokalizacjach – magazynach).

Zakres ubezpieczenia budynków, środków trwałych i środków obrotowych obejmuje szkody będące następstwem pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, dymu, sadzy, huraganu i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o wandalizm, kradzież (szczególnie przydatne w ubezpieczeniu środków obrotowych) i inne ryzyka.

 

Ubezpieczenie komunikacyjne flot samochodowych

Obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne oraz dobrowolne AC, NNW i Assistance. Jest to ubezpieczenie skierowane do wszystkich firm posiadających minimum 5 pojazdów.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia ochronę w przypadku szkód w mieniu i na osobie wyrządzonych przez posiadacza i kierującego pojazdem mechanicznym osobom trzecim.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco chroni przed skutkami szkód powstałych w wyniku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów chroni kierowcę i pasażerów od skutków nieszczęśliwego wypadku, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Dobrowolne ubezpieczenie Assistance gwarantuje kierowcy i pasażerom pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży (np. wypadek, awaria, unieruchomienie i kradzież pojazdu).

Ubezpieczenie komunikacyjne flot samochodowych może obejmować wszystkie wymienione ryzyka; jedynie wybrane z nich lub dodatkowo inne ryzyka, np. ubezpieczenie szyb pojazdów.

 

Ubezpieczenie towarów w transporcie (Cargo)

Jest to ubezpieczenie dobrowolne skierowane do przedsiębiorców przewożących swoje mienie (np. maszyny, towary) własnymi, wynajętymi lub leasingowanymi środkami transportu oraz przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez zawodowych przewoźników.

Ubezpieczenie to chroni przewożone mienie od momentu nadania ładunku do momentu dostarczenia go we wskazane miejsce.

Umowa ubezpieczenia Cargo może dotyczyć transportów krajowych lub międzynarodowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w ofercie zarówno polisy jednostkowe (dla pojedynczego przewozu), jak i obrotowe (dotyczące wszystkich rodzajów mienia i wszystkich transportów w określonym w umowie okresie).

Ubezpieczeniem standardowym są najczęściej objęte towary handlowe, mienie przewożone w celu wykonania usługi i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prac terenowych.

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, chroni ono przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością za straty poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z posiadanym przez ubezpieczonego mieniem lub prowadzoną przez niego działalnością. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (straty wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej), szkody rzeczowe (starty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej).

 

Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC, które dotyczy osób wykonujących zawody wymagające dużej specjalizacji i takie, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. biura rachunkowe, adwokaci i radcowie prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, lekarze, pielęgniarki oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne. Dla obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego sumy ubezpieczenia (limity odpowiedzialności) i dokładny zakres ochrony określony jest przez rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może zostać zawarte na rzecz określonej grupy pracowników, a składka może być opłacana przez pracowników lub pracodawcę.

Grupowe ubezpieczenie na życie najczęściej musi obejmować ubezpieczenie na życie (świadczenie z tytułu śmierci), a dodatkowo może obejmować ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • na wypadek śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • na wypadek śmierci w wyniku wypadku przy pracy,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • poważnych zachorowań,
 • operacji,
 • pobytu w szpitalu,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci rodziców, małżonka, teściów,
 • inne.

Do grupowego ubezpieczenia na życie może przystąpić również rodzina ubezpieczonego pracownika. Grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczeni mogą kontynuować indywidualnie po ustaniu stosunku pracy.


Nasza praca